برنامه نویسی چیست؟ برنامه نویس دقیقا چه کاری انجام میدهد؟

برنامه نویسی چیست؟ برنامه نویس دقیقا چه کاری انجام میدهد؟

تاریخچه برنامه نویسی

چرا باید برنامه نویسی را یاد بگیریم؟

انواع زبان های برنامه نویسی

 1. زبان برنامه نویسی سطح پایین
 1. زبان برنامه نویسی سطح بالا
 1. زبان برنامه نویسی رویه ای
 1. زبان نشانه گذاری
 1. زبان برنامه نویسی شی گرا
 1. زبان برنامه نویسی تابعی
 1. زبان برنامه نویسی کامپایل شده
 1. زبان برنامه نویسی تفسیری
 1. زبان‌ برنامه نویسی اختصاصی دامنه (DSL)
 1. زبان برنامه نویسی همزمان گرا
 1. زبان برنامه نویسی تایپ استاتیک
 1. زبان برنامه نویسی تایپ پویا

 تفاوت زبان برنامه نویسی و زبان اسکریپت نویسی