فلسفه راه‌اندازی شبکه‌های کامپیوتری

چه تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی یک شبکه نیاز است.