MQTT چیست؟ (معرفی و بررسی پروتکل MQTT)

پروتکل MQTT
پروتکل MQTT چیست؟

مفهوم QOS در MQTT :

Qos0 :

Qos1

Qos2 :

بسته های ارسالی در MQTT :

بسته ارسالی Client به Broker :

  • Client ID: هر کلاینت دارای یک ID می باشد که در این بخش نشان داده می شود.
  • Cleansession: اگر مقدار Cleansession در بالا برابر False باشد سرور داده ها را کش کرده و اگر کلاینتی دوباره متصل شود اطلاعات قدیمی و کش شده را دریافت خواهد کرد.
  • Username: نام کاربری هر کلاینت است که برای Login استفاده می شود.
  • Password: رمز هر کلاینت که برای Login استفاده می شود.
  • Lastwilltopic: تاپیکی است که کلاینت اطلاعات خود را بر روی آن قرار داده است. کلاینت از آن برای نمایش اطلاعات استفاده می کند.
  • LastwillQos: این پارامتر مقدار Qos را نشان میدهد.
  • Lastwillmassage: این پیام در صورت قطع اتصال کلاینت با Broker و قطع Willtopic به صورت اتفاقی و غیره منتظره ارسال می شود.
  • LastwillRetain: زمانی که برابر با False باشد Willmasasge حفظ نمی شود، اگر هم برابر True باشد این پیام حفظ می شود.
  • KeepAlive: این مقدار مدت زمانی که Client و broker می توانند بدون ارسال هیچ پیامی ارتباط خود را حفظ کنند را نشان میدهد.
Return code responseReturn code
اتصال برقرار شد.0
اتصال رد شد، نسخه پروتکل غیر قابل قبول است.1
اتصال رد شد، شناسه اشتباه است.2